Thông Báo

Chứng Nhân

11.04 Thứ Tư Tuần XXXI MTN * : Pl 2, 12-18; Lc 14, 25-33

BÀI ĐỌC I: Pl 2, 12-18“Anh em hãy lo cho mình được ơn cứu độ; Thiên Chúa tạo nên trong anh em cả ý muốn lẫn việc làm”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Anh em thân mến, như anh em vẫn luôn luôn vâng lời, không phải […]