Thông Báo

Chứng Nhân

11.05 Thứ Năm Tuần XXXI MTN * : Pl 3, 3-8; Lc 15, 1-10

BÀI ĐỌC I: Pl 3, 3-8“Những điều xưa kia được kể là lợi ích cho tôi, thì nay tôi coi là bất lợi vì Đức Kitô”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Anh em thân mến, chính chúng ta là những người chịu cắt bì, chúng ta phụng […]