Thông Báo

Chứng Nhân

11.06 Thứ Sáu Tuần XXXI MTN * Pl 3, 17 – 4, 1; Lc 16, 1-8

BÀI ĐỌC I:   Pl 3, 17 – 4, 1“Chúng ta mong đợi Đấng Cứu Chuộc là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê.

[…]