Thông Báo

Chứng Nhân

11.08 Chúa Nhật Tuần XXXII MTN * Kn 6:12-17; 1Tx 4:13-18; Mt 25:1-13

BÀI ĐỌC I: Kn 6, 13-17 (Hl 12-16)“Những ai tìm kiếm sự khôn ngoan, sẽ gặp được nó”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Sự khôn ngoan sáng tỏ, và không bao giờ lu mờ, những ai yêu mến nó, sẽ xem nó dễ dàng, và những ai tìm kiếm nó, sẽ gặp được […]