Thông Báo

Chứng Nhân

11.10 Thứ Ba Tuần XXXII MTN Tt 2, 1-8. 11-14; Lc 17, 7-10

BÀI ĐỌC I: Tt 2, 1-8. 11-14 “Chúng ta hãy sống đạo đức, khi trông đợi niềm hy vọng hạnh phúc và cuộc xuất hiện của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô.

Con thân mến, con […]