Thông Báo

Chứng Nhân

11.11 Thứ Tư Tuần XXXII MTN * Tt 3, 1-7; Lc 17, 11-19

BÀI ĐỌC I:     Tt 3, 1-7“Xưa chúng ta cũng lầm lạc, nhưng chiếu theo lòng từ bi Chúa, chúng ta đã được cứu thoát”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô.

Con thân mến, con hãy nhắc bảo mọi người phải tùng phục thủ lãnh và những người quyền chức, […]