Thông Báo

Chứng Nhân

11.12 Thứ Năm Tuần XXXII MTN * Plm 7-20; Lc 17, 20-25

BÀI ĐỌC I: Plm 7-20 “Xin anh tiếp nhận nó không phải như một người nô lệ, nhưng như một người anh em rất thân mến”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Philêmon.

Anh thân mến, tôi rất đỗi vui mừng và an ủi, vì lòng bác ái của anh, […]