Thông Báo

Chứng Nhân

11.16 Thứ Hai Tuần XXXIII MTN * Kh 1, 1-4; 2, 1-5a; Lc 18, 35-43

BÀI ĐỌC I: Kh 1, 1-4; 2, 1-5a“Hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ mức nào và hãy hối cải”.

Khởi đầu sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Mạc khải của Đức Giêsu Kitô mà Thiên Chúa đã ban cho Người, để Người tỏ cho các tôi tớ Người […]