Thông Báo

Chứng Nhân

11.20 Thứ Sáu Tuần XXXIII MTN * Kh 10, 8-11; Lc 19, 45-48

BÀI ĐỌC I: Kh 10, 8-11 “Tôi cầm lấy cuốn sách mà nuốt”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Tôi là Gioan, tôi đã nghe có tiếng từ trời phán cùng tôi rằng: “Ngươi hãy đi lấy cuốn sách mở sẵn trên tay thiên thần đứng trên biển và trên đất”. […]