Thông Báo

Chứng Nhân

11.22 Chúa Nhật Tuần XXXIV Mùa Thường Niên Năm A CHÚA KITÔ VUA * Ed 34, 11-12. 15-17; 1 Cr 15, 20-26. 28; Mt 25, 31-46

BÀI ĐỌC I: Ed 34, 11-12. 15-17 “Phần các ngươi là những đoàn chiên của Ta, Ta xét xử giữa chiên với chiên”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Này chính Ta săn sóc đoàn chiên của Ta và Ta sẽ kiểm soát chúng. Như một mục tử kiểm […]