Thông Báo

Chứng Nhân

Từ Máng Cỏ đến Thập Giá

Có một số chi tiết trong lịch sử cứu độ nói to với mọi người: điều này quan trọng! Ngay từ đầu, theo nghĩa đen, biểu tượng gỗ là điều quan trọng. Thiên Chúa muốn sử dụng sợi dây liên tiếp này có trong bức thư tình của Ngài gửi cho thế giới (Kinh […]

01.07 Thứ Năm Tuần II Mùa Giáng Sinh Năm lẻ: 1 Ga 4, 19 – 5, 4; Lc 4, 14-22a

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 4, 19 – 5, 4 “Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải thương yêu anh em mình nữa”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa, vì Người đã thương yêu chúng ta trước. […]

Hãy làm cho Gia Đình Thánh Thiện suốt năm

Khi Thiên Chúa đi vào lịch sử của nhân loại, tất cả các chi tiết của câu chuyện rất là quan trọng.

Trong các chi tiết, Ngài cố gắng nói với chúng ta điều gì đó. Đây là một ý nghĩa “chi tiết” đáng cho chúng ta chú ý: Khi sai Đấng Cứu Thế […]