Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

04.29.2019 Mùa Phục Sinh – Thứ Hai Tuần II Thánh Catarian Siêna, Trinh nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh (Lễ nhớ)

፨ Bài Ðọc I: Cv 4, 23-31 “Khi họ cầu nguyện xong, thì được đầy Thánh Thần và tin tưởng rao giảng lời Chúa”.

LỜI CHÚA: Ga 3, 1-8 “Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, trong nhóm biệt phái, có người tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do-thái. Ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa uỷ phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó”. Chúa Giêsu đáp: “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”. Nicôđêmô thưa Chúa rằng: “Một người đã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục, thì là huyết nhục; và sự gì sinh bởi Thần Linh, thì là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”.

Ðó là lời Chúa.

፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con cơ may được lãnh Nhiệm tích Thanh Tẩy, qua Giáo hội Chúa sáng lập, thực thi ơn trọng đại này làm chúng con được thanh sạch, được dễ dàng đón nhận các ơn sủng Chúa ban qua bảy Nhiệm Tích Chúa lập, lưu truyền trong Hội Thánh. Xin ban Thánh Thần xuống trên chúng con. Ðể Ngài giúp chúng con biết bỏ đi con người và lối sống cũ, mà sống một cuộc sống mới trong niềm vui Phục Sinh. Chỉ khi biến đổi được chính mình, chúng con mới sống đúng ý nghĩa mầu nhiệm chiến thắng của Ðức Giêsu. Amen.

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh