Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

05.16.2019 Thứ Năm IV Mùa Phục Sinh; Cv 13:13-25; Ga 13:16-20

Bài Ðọc I: Cv 13, 13-25 “Bởi dòng dõi Ðavít, Thiên Chúa đã ban Ðức Giêsu làm Ðấng Cứu Ðộ”.

LỜI CHÚA: Ga 13, 16-20 “Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy”.

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: “Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy”.

Suy Niệm: Hãy tiếp tục yêu thương và cúi xuống rửa chân cho nhau!

Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa Giê-su nói:

“Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.” (c18)

Trong cuộc đời trần gian này, bạn đã từng bao giờ cảm nghiệm nỗi đau trên? Chúa Giê-su đã bị Giu-đa bán đứng với ba mươi đồng bạc; trong khi đó Phê-rô đã chối Chúa 3 lần: “Tôi đâu có biết ông ấy.”

Dù Đức Giê-su Ki-tô đã biết mình phải bị các môn đệ bán đứng, chối từ và loại bỏ, trong bữa tiệc ly Chúa Giê-su đã yêu thương các môn đệ cho đến cùng; Chúa quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Trên thập giá Chúa Giê-su đã tha thứ tất cả: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết họ làm.”

Nỗi đau bị phản bội, bị bán đứng, bị loại trừ của bạn, Chúa đã cảm thấy vì Chúa đã từng cảm nghiệm; và tiếng kêu của bạn Chúa đã nghe!

Điều Chúa muốn nơi bạn là hãy tiếp tục yêu thương và tha thứ cho những người làm mình đau khổ. Bạn hãy nhìn lên thập giá Chúa mà bước đi và hãy khiêm nhường quỳ xuống rửa chân cho nhau.

Khiêm nhường cúi xuống rửa chân cho nhau là một cử chỉ yêu thương, tha thứ, băng bó và chữa lành những vết thương cho nhau. Rửa chân cho nhau là chết đi con người của mình để tiếp tục cưu mang và đón nhận anh em mình.

Chúa Giê-su nói ai đón tiếp một người nhỏ bé vì Danh Thầy, người ấy đón nhận chính Thầy. “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.” (c20)

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, gương khiêm nhường phục vụ anh em Chúa dạy, chúng con xin ghi khắc và đem ra thực thi trong đời sống giao tiếp xã hội hằng ngày. Xin cho chúng con luôn ý thức, chúng con là kẻ hèn mọn, bất lực, không thể làm được việc gì, dù nhỏ bẻ nhất, nếu không có Chúa giúp đỡ. Hăng say phục vụ anh em đồng loại trong tinh thần đơn sơ, khiêm hạ, tín thác, là điều thiết yếu chúng con phải tuân giữ trong phục vụ, giao tiếp.

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen

Lm. Phê-rô Maria Bùi Công Minh