Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

06.11.2019 Thứ Ba Tuần X – Mùa Thường Niên: Cv 11:21b-26; Mc 10: 7-13

Thánh Barnaba Tông Đồ, Lễ NhớNgài được tôn kính là tông đồ trong Kinh Thánh và trong Giáo Hội. Mặc dù ngài không thuộc Nhóm Mười Hai, ngài vẫn được gọi là tông đồ (cùng với Thánh Phaolô) trong Cv 14:14 – hai tông đồ Banaba và Phaolô. Vả lại, trước đó chính Chúa Thánh Thần đã nói: “Hãy dành riêng Banaba và Saolô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm” (Cv 13:2).

Trong Phụng Vụ, Giáo Hội kính nhớ Thánh Banaba là tông đồ, mặc dù không là lễ trọng tương đương mà Giáo Hội tôn kính Thánh Phaolô và Thánh Mátthia hoặc một vị nào đó trong Nhóm Mười Hai.

Bài Ðọc I: Cv 11, 21b-26; 13, 1-3 “Họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy-lạp”.

LỜI CHÚA: Mt 10, 7-13 “Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.

“Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc: vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi.

“Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con”.

Suy Niệm: Ơn gọi và sứ vụ của người Ki-tô hữu, Ơn gọi và sứ vụ của mỗi người Ki-tô Hữu là loan báo niềm vui và hồng ân cứu độ của Đức Giê-su Ki-tô đến cho muôn người. Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu ra lệnh cho các môn đệ: “Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.”

Vậy, đâu là niềm vui của Đức Giê-su Ki-tô đã ban cho chúng ta? Đâu là hồng ân cứu độ mà chúng ta đã lãnh nhận? Chúng ta là người Ki-tô hữu thường dậm chân tại chỗ, không hăng say ra đi loan báo Tin Mừng, chắc có lẽ vì chúng ta không cảm nhận được niềm vui và hồng ân cứu chuộc của Đức Giê-su Ki-tô đã mang lại cho chúng ta.

Chúng ta rao giảng điều gì? Chúa Giê-su phán rằng chúng ta phải rao giảng “Nước Trời đã gần kề.” Nước Trời chính là Ngôi Lời nhập thể, Đức Giê-su Ki-tô. Chúa Giê-su đã đến, ở giữa chúng ta, chia sẻ vui buồn của phận người, chịu đau khổ, chết và sống lại để ban cho con người sự sống đời đời, chia sẻ sự sống thần linh của Thiên Chúa, trở thành con trai con gái của Thiên Chúa và lãnh nhận uy quyền làm con với đầy quyền năng Thánh Thần.

Khi chúng ta ra đi loan báo Nước Trời đã gần kề, Chúa Giê-su không để chúng ta ra đi một mình; Chúa đã ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần, chính Người sẽ hướng dẫn và chỉ dạy cho chúng ta tất cả mọi điều. Trong Tông Đồ Công Vụ hôm nay, Chúa Thánh Thần phán bảo rằng: “Hãy để riêng Saolô và Barnaba cho Ta, để làm công việc mà Ta đã chỉ định.” Chính qua sự hiện diện và quyền năng của Chúa Thánh Thần, khi chúng ta đặt tay cầu nguyện, Chúa sẽ chữa lành và giải thoát những con người đang mang nhiều bệnh tật, khổ đau và xiềng xích của quỷ lực.

Chúng ta phải chuẩn bị gì khi ra đi rao giảng? Chúa Giê-su phán: “Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc: vì thợ thì đáng được nuôi ăn.” Chúa muốn mỗi người chúng phải hoàn toàn tín thác và nương tựa chỉ vào một mình Chúa thôi. Của cải vật chất sẽ làm cho chúng ta ra nặng nề, không được tự do, siêu thoát, và nhẹ nhàng ra đi loan báo Tin Mừng.

Khi đến nơi đâu, chúng ta phải làm gì? Chúa Giê-su chỉ bảo: “Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi.””Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con”.

Lời nguyện: Lạy Chúa, chúng con thờ lạy và tôn vinh Chúa. Chúa nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” Xin Thánh Thần Chúa ngự trên chúng con, xức dầu quyền năng và sai chúng con ra đi rao giảng Tin Mừng!

Lạy Chúa, xin hãy làm bừng sáng lên trong lòng chúng con niềm vui và hồng ân của Tin Mừng, để chúng con hăng say đem ánh sáng Tin Mừng cứu độ đến thế giới hôm nay.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tin thác và nương tựa vào Chúa để chúng con luôn sống tự do, nhẹ nhàng và siêu thoát ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn là khí cụ bình an của Chúa, và trên mọi nẻo đường chúng con đi, xin cho môi miệng chúng con luôn mang bình an đến cho mọi người.

Chúng con cầu xin trong Danh Đức Giê-su Ki-tô. Amen.

Lm. Phê-rô Maria Bùi Công Minh