Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

12.05.2019 Thứ Năm Mùa Vọng I: Is 26:1-6; Mt 7:21,24-27

LỜI CHÚA: Mt 7:21,24-27 Vậy ai sẽ được vào nước Trời?

21 “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa! ” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.

24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.

25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.

26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.

27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

NHẠC SĨ THÁNH THẦN-LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀYThứ Năm Mùa Vọng I: Is 26:1-6; Mt 7:21,24-27

Posted by Minh Bui on Wednesday, December 4, 2019

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ðá tảng duy nhất có thể gìn giữ chúng con khi các thử thách và tai họa đe dọa chúng con. Xin cho chúng con trong cuộc sống đời này,luôn nhiệt thành sống theo lời Chúa dạy,đem mệnh lệnh Chúa truyền ra thực hành hằng ngày, Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan, tầm nhìn xa, và sức mạnh ý chí cần thiết để chúng con thực hiện những gì đúng và tốt và loại bỏ những gì sai và trái với ý Chúa. Xin cho chúng con thành người thực hiện lời Chúa chớ không chỉ nghe suông.

Lm Phêrô Maria Bùi Công Minh