Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

12.12.2019 Thứ Năm Mùa Vọng II: Is 441:13-20; Mt 11:11-15

LỜI CHÚA: Mt 11, 16-19 Gioan là Êlia, đấng phải đến

11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.

12 Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được.

13 Cho đến ông Gio-an, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri.

14 Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến.

15 Ai có tai thì nghe.

NHẠC SĨ THÁNH THẦN-LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀYThứ Năm Mùa Vọng II: Is 441:13-20; Mt 11:11-15

Posted by Minh Bui on Tuesday, December 10, 2019

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, qua thập giá của Chúa, Chúa đã cứu thế giới. Xin ban cho con niềm vui và lòng tin tưởng và biến đổi con thành chứng nhân can đảm cho chân lý cứu độ của Chúa để người khác có thể nhận biết niềm vui và sự giải thoát của Tin mừng vương quốc bình an và công chính của Chúa.

Lm Phêrô Maria Bùi Công Minh