Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

02.14 Thứ Sáu Tuần V TN: 1V 11:29-31,12:19; Mc 7:31-37

Bài Ðọc I: (Năm II) 1 V 11, 29-32; 12, 19). “Israel lìa bỏ nhà Ðavít”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.
Khi ấy, Giêroboam từ Giêrusalem đi ra, thì tiên tri Ahia, người Silô mặc áo choàng mới, gặp ông dọc đường. Lúc đó chỉ có hai người ở ngoài đồng. Ahia cầm lấy áo choàng mới ông đang mặc, xé ra làm mười hai phần và nói với Giêroboam rằng: “Ông hãy cầm lấy mười phần cho ông, vì Chúa là Thiên Chúa Israel phán thế này: ‘Ðây, Ta sẽ phân chia vương quốc từ tay Salomon, và Ta sẽ cho ngươi mười chi tộc. Vì Ðavít tôi tớ Ta, và vì thành Giêrusalem mà Ta đã lựa chọn trong mọi chi tộc Israel, Ta sẽ dành cho Salomon một chi tộc’ “. Như thế, Israel lìa bỏ nhà Ðavít cho đến ngày nay.

Ðó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa..

PHÚC ÂM: Mc 7, 31-37 “Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”.

NHẠC SĨ THÁNH THẦN-LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀYThứ Sáu Tuần V TN: 1V 11:29-31,12:19; Mc 7:31-37

Posted by Minh Bui on Thursday, February 13, 2020

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh.
Người ta đem đến cho Người một kẻ điếc và xin Người đặt tay trên kẻ ấy.
Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh.Ðoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo: Ephata, nghĩa là “hãy mở ra”, tức thì tai anh được sõi sàng.
Chúa Giêsu liền cấm họ: đừng nói điều đó với ai cả.
Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn.
Họ đầy lòng thán phục, mà rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”.

Đó là lời Chúa.. Lạy chúa Kitô ngợi khen Chúa.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu đến trần gian làm người để chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn,thể xác nơi con người mỏng dòn,hèn yếu và nhiều tội lỗi của chúng con.Chúa đã dạy chúng con bài học yêu thương trọn vẹn,đó là yêu thương nỗi đau nơi thân xác và trong tâm hồn của người anh chị em bất hạnh.

Lạy Chúa,qua bài Tin Mừng Chúa dạy chúng con hôm nay.Xin ban cho chúng con có một tình yêu vô vị lợi để chúng con an ủi,giúp đỡ tha nhân,đồng thời cũng biết chia sẻ với họ những khả năng chúng con có được.Lạy Cha là Đấng giàu lòng thương xót xin chữa lành chúng con khỏi câm điếc trước Cha và anh chị em chúng con.Tạ ơn Chúa Amen!

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh