Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

03.03 Thứ Ba I MC: Is 55, 10-11; Mt 6, 7-15

Bài Ðọc I: Is 55, 10-11). “Lời Ta thực hiện điều Ta mong muốn”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây Chúa phán: “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn, cũng thế, lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác”.

Ðó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

✠ PHÚC ÂM: Mt 6, 7-15). “Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

“Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.

Ðó là lời Chúa. Lạy chúa KiTô ngợi khen Chúa.

NHẠC SĨ THÁNH THẦN-LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀY Thứ Ba I MC: Is 55:10-11; Mt 6:7-16

Posted by Minh Bui on Tuesday, March 3, 2020

Cầu Nguyện:

Sống Lời Chúa: ★Mùa chay, tôi chăm lo cầu nguyện và sống tha thứ theo lời nguyện của kinh Lạy Cha.

Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa cho chúng con để giúp chúng con biết cầu nguyện cho đẹp lòng Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, tin Mừng hôm nay, xin Chúa nhắc nhở chúng con siêng năng dùng kinh Lạy Cha mà cầu nguyện với Cha trên trời. Xin cho chúng con nhận ra sự thật về Cha để chúng con có thể an tâm phó thác cuộc đời chúng con trong vòng tay yêu thương của Cha và xin giúp chúng con trước nhan thánh Cha biết cách cầu nguyện sao cho đẹp lòng Cha. Điều gì chưa phù hợp, xin hãy tha thứ vì danh Cha cả sáng,xin cho chúng con luôn bình an sống theo thánh ý Cha. Amen!

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh