Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

12.29 Seguie, Cote d’Ivoire *

Món Quà Giáng Sinh Vĩ Đại Nhất chúng ta lãnh nhận, đó chính là Món Quà HÀI NHI GIÊ-SU của Cha trên trời ban tặng.

https://www.facebook.com/100000177968300/videos/4373486742667215/

”Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Ngườiđến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” (Ga 3:16-17)

https://www.facebook.com/100000177968300/videos/4373485359334020/

https://www.facebook.com/100000177968300/videos/4373021292713760/

https://www.facebook.com/100000177968300/videos/4373021122713777/