Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chứng nhân

Các anh, chị, em làm chứng trong buổi tĩnh tâm Thánh Linh do Cha Fr.Maria Bùi Công Minh hướng dẫn tại Atlanta, GA 07/2013

Untitled Các anh, chị, em làm chứng  trong buổi  tĩnh tâm Thánh Linh do Cha Fr.Maria Bùi Công Minh tại  Atlanta, Georgia