Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

08.30* Thứ Năm XXI: 1 Cr 1:1-9; Mt 24:42-51


Suy Niệm: Hãy gặp Chúa mỗi giây phút mỗi ngày trong cuộc đời của mình!
Qua thư đầu tiên hôm nay của Phao-lô gởi
Hội Thánh của Thiên Chúa ở Cô-rin-tô, chúng ta rút ra những điểm chính sau:

1. Chúng ta là “những người đã được hiến thánh trong Đức Ki-tô Giê-su” (1Cr 1:2). Chính nhờ Máu của Đức Ki-tô, chúng ta được thánh hiến và trở thành đền thờ của Thiên Chúa ngự.

2. Chúng ta được kêu gọi làm thánh (1 Cr 1:2). Muốn vào Nước Trời, chúng ta phải sống thánh. Vị thánh đầu tiên vào Nước Trời là một tên trộm. Người ta thường nói: một tù nhân luôn có tương lai; một vị thánh luôn có quá khứ (tội nhân).

3. Chúng ta đừng ganh tỵ nhau nhưng hãy luôn cảm tạ và vui mừng cho anh em mình khi thấy họ được nhiều ơn Chúa. Thánh Phao-lô nói: “Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Ki-tô Giê-su” (1Cr1:4).

4. Nhờ được ăn và uống Lời Chúa, chúng ta được biến đổi và đầy tràn Thần Khí và thấu hiểu mầu nhiệm hồng ân cứu độ của Đức Giê-su Ki-tô. “Quả vậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người.” (1Cr 1:5)

5. Qua Đức Giê-su, chúng ta lãnh nhận tất cả hồng ân Thiên Chúa. “Thật thế, lời chứng về Đức Ki-tô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người.” (1Cr 1:6-7)

6. Chúng ta được trở nên công chính là nhờ ân sủng của Đức Ki-tô. “Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô.” (1Cr 1:8)

 
7. Thiên Chúa luôn trung tín và trung thành với mỗi người chúng ta trong Lời và Thần Khí. “Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.” (1Cr 1:9)
Qua Phúc Âm hôm nay, Đức Giê-su mời gọi chúng ta phải luôn sống thức tỉnh và sẵn sàng chờ đợi gặp Thiên Chúa mỗi giây mỗi phút trong cuộc đời.

Nếu mỗi ngày chúng ta không gặp gỡ Thiên Chúa, làm sao mình có thể gặp gỡ Ngài lúc Ngài đến trong vinh quang? Vậy muốn sống canh thức, chúng ta hãy sống những điểm trên.

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh