Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chiêm nghiệm và cầu nguyện

Kính lạy Thầy

“Kính lạy Thầy,

Con xin Ngài tha thứ cho con vì ba tội trọng:

* Thứ nhất, con đã đi hành hương tới nhiều đền đài thánh thất,

con quên mất rằng Ngài hiện diện khắp mọi nơi;

* Thứ hai, con thường kêu xin Ngài giúp đỡ, con quên mất rằng Ngài quan tâm đến những điều tốt lành cho con hơn cả con quan tâm đến bản thân mình;

* Và cuối cùng, con đang van xin Ngài tha thứ cho con, dù con biết rằng Ngài tha tội cho con trước cả khi con phạm tội.”

TThuy NTran