Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chiêm nghiệm và cầu nguyện

Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết

Cứ lo lắng về tương lai vô tận, hoặc cứ nối tiếc và đau buồn về những gì đã từng xảy ra trong quá khứ, làm cho bạn bỏ qua những giây phút tốt đẹp, phước hạnh mà Đức Chúa Trời muốn ban cho bạn ngay hiện tại, ngay giờ này, ngay mỗi ngày mà bạn sống trong chính Chúa Jesus Con yêu dấu của Ngài.

Đó là lý do Chúa muốn bạn vui hưởng tình yêu ân điển của Ngày ngay hôm nay, đón nhận lấy sự tốt lành đến từ Chúa cho hôm nay, thì tương lai sẽ tốt đẹp và không cần phải kéo dài luyến tiếc của quá khứ làm gì, giữa nơi giao nhau của quá khứ đã qua đi và tương lai vô tận chính là thời gian hiện tại, chỗ đứng hiện tại mà bạn đang có, thời gian và cuộc sống bạn đang có cho chính giờ này,, Chúa Jesus muốn đứng vô chỗ đó của bạn, Ngài yêu bạn và muốn tỏ bày chính Ngài cho bạn ngay giờ phút hiện tại này, tức là giờ phút bạn có thể cảm nhận và biết được.

Ma-thi-ơ 6:33-34 [33] Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.[34] Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.

Phi-líp 4:6-7 [6] Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. [7] Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.

1 Phi-e-rơ 5:7 [7] lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.

TThuy (Inourtears) NTran