Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

04.11.2019 Thứ Năm Tuần VI Năm C – St 17, 3-9; Ga 8, 51-59

LỜI CHÚA: Ga 8, 51-59 “Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta”.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết”. Người Do-thái lại nói: “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: “Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết”. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?”

Chúa Giêsu trả lời: “Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Ðấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng”.

Người Do-thái liền nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?” Chúa Giêsu trả lời: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi”.

Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.

Posted by Minh Bui on Wednesday, April 10, 2019

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa uốn nắn tâm hồn chúng con, để chúng con trở nên mềm mại, ngoan ngoãn đón nhận lời Chúa. Xin ở trong chúng con mãi mãi để không bao giờ chúng con bị sa bẫy lời phỉnh gạt của ma quỷ bày ra làm chúng con xa Chúa, xa Hội thánh Chúa. Chúng con biết, bao lâu chúng con còn bám vào Chúa, như ngành nho liền với thân nho, chẳng bao giờ chúng con phải thất vọng. Lời Chúa là ánh sáng soi chiếu cho cuộc đời chúng con. Ðược lời Chúa hướng dẫn, chúng con bảo đảm đạt tới nguồn bình an và hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh