Thông Báo

Chứng Nhân

❤️ 06.09.2019 Tĩnh Tâm Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

My God is so big and strong!!!

My God is so big and strong!!!Charismatic Retreat, Brisbane 2019

Posted by Minh Bui on Monday, June 10, 2019

Everybody gets up if you love God!

Everybody gets up if you love God!Charismatic Retreat Brisbane 2019

Posted by Minh Bui on Monday, June 10, […]