Thông Báo

Chứng Nhân

12.06.2019 Thứ Sáu Mùa Vọng I: Is 29:17-24; Mt 9:27-31

LỜI CHÚA: Mt 9:27-31 Các anh có tin không?

27 Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! “

28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người […]

12.05.2019 Thứ Năm Mùa Vọng I: Is 26:1-6; Mt 7:21,24-27

LỜI CHÚA: Mt 7:21,24-27 Vậy ai sẽ được vào nước Trời?

21 “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa! ” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.

24 “Vậy ai nghe […]

12.04.2019 Thứ Tư Mùa Vọng I: Is 25:6-10; Mt 15:29-37

LỜI CHÚA: Mt 15:29-37 Đây là Đức Chúa; chúng ta chờ đón Người

29 Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó.

30 Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm […]

12.03.2019 Thánh Phan-xi-cô Xavier, Lễ Kính 1 Cr 9:16-23; Mc 16:15-20

LỜI CHÚA: Mc 16, 15-20

15 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.

16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.

17 Đây là những dấu […]

10.09.2019 THỨ TƯ * Tuần XXVII Thường Niên, Năm C * Gn 4, 1-11; Lc 11, 1-4

BÀI ĐỌC I: Gn 4, 1-11. “Ngươi buồn bực vì dây dưa, chớ thì Ta không tha thứ cho Ninivê, một thành phố rộng lớn sao?”

Trích sách Tiên tri Giona.

Ông Giona buồn bực quá sức và giận dữ, ông cầu nguyện cùng Chúa rằng: “Lạy Chúa, chớ thì chẳng phải […]

09.27.2019 THỨ SÁU – Tuần XXV Thường Niên, Năm C. Kg 2, 1b-10 (Hr 1, 15b – 2, 9); Lc 9, 18-22.

BÀI ĐỌC I: Kg 2, 1b-10 (Hr 1, 15b – 2, 9). “Còn một ít lâu nữa, Ta sẽ làm cho đền thờ này đầy vinh quang”…

Trích sách Tiên tri Khác-gai…

Năm thứ hai triều đại vua Đariô, đến ngày hai mươi mốt tháng bảy, có lời Chúa dùng tiên tri […]

09.25.2019 THỨ TƯ -Tuần XXV Thường Niên, Năm C; Esd 9, 5-9; Lc 9, 1-6

BÀI ĐỌC I: Esd 9, 5-9. “Thiên Chúa không bỏ rơi chúng tôi trong cảnh nô lệ”.

Trích sách Esdra.

Tôi là Esdra, khi dâng lễ tế ban chiều, tôi vùng dậy khỏi cơn âu sầu, áo trong áo ngoài đều rách hết, tôi quỳ gối xuống, giơ tay lên Chúa là […]

09.26.2019 THỨ NĂM – Tuần XXV Thường Niên, Năm C. Kg 1, 1-8; Lc 9, 7-9

BÀI ĐỌC I: Kg 1, 1-8. “Các ngươi hãy xây cất đền thờ và như thế sẽ đẹp lòng Ta”.

Khởi đầu sách Tiên tri Khác-gai…

Ngày mồng một tháng sáu năm thứ hai triều đại vua Đariô, có lời Chúa sai tiên tri Khác-gai đến nói với Giorôbabel, con trai ông […]

09.24.2019 THỨ BA – Tuần XXV Thường Niên, Năm C. Esd 6, 7-8. 12b. 14-20; Lc 8, 19-21

BÀI ĐỌC I: Esd 6, 7-8. 12b. 14-20. “Họ hoàn tất việc xây cất nhà Chúa và mừng lễ Vượt Qua”..

Bài tích sách Esdra.

Trong những ngày ấy, (Vua Đariô viết thư cho các vị tư lệnh vùng ở bên kia sông Euphrate mà nói rằng:) “Hãy để cho vị thủ […]

09.23.2019 THỨ HAI, Tuần XXV Thường Niên, Năm C. Esd 1, 1-6; Lc 8, 16-18

BÀI ĐỌC I: Esd 1, 1-6. “Ai thuộc dân Chúa, hãy lên Giêrusalem và xây cất nhà Chúa”.

Khởi đầu sách Esdra.

Năm thứ nhất triều đại Kyrô vua nước Ba-tư, để ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi miệng Giêrêmia, Chúa giục lòng Kyrô vua nước Ba-tư, và ông truyền công […]