Thông Báo

Chứng Nhân

08.04 Thứ Tư Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm lẻ:  Ds 13, 1-3a. 26 – 14, 1. 26-29. 34-35; Mt 15, 21-28

BÀI ĐỌC I: Ds 13, 1-3a. 26 — 14, 1. 26-29. 34-35 “Đất ngon lành họ đã không thèm” (Tv 77, 24)

Trích sách Dân Số.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê (ở trong hoang địa Pharan) rằng: “Ngươi hãy sai đàn ông, mỗi chi tộc một người (thuộc hàng vương công […]

08.03 Thứ Ba Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm lẻ: Ds 12, 1-13; Mt 14, 22-36

BÀI ĐỌC I: Ds 12, 1-13 “Môsê không như tiên tri khác; sao các ngươi dám nói xấu ông ta?”

Trích sách Dân Số.

Trong những ngày ấy, Maria và Aaron nói xấu ông Môsê, vì vợ ông này là người xứ Êthiôpia. Họ nói: “Thiên Chúa chỉ phán với một mình […]

08.01 Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm B: Xh 16, 2-4. 12-15; Ep 4, 17. 20-24; Ga 6, 24-35

BÀI ĐỌC I: Xh 16, 2-4. 12-15 “Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, toàn thể cộng đoàn con cái Israel kêu trách Môsê và Aaron, họ nói với hai ông rằng: “Thà chúng tôi chết trong đất Ai-cập do tay […]

07.31 Thánh Y-NhãThứ Bảy Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm lẻ:Lv 25, 1. 8-17; Mt 14, 1-12

BÀI ĐỌC I: Lv 25, 1. 8-17 “Trong năm toàn xá, người ta làm chủ lại cơ nghiệp mình”.

Trích sách Lêvi.

Chúa phán cùng Môsê trên núi Sinai rằng: “Ngươi cũng phải tính bảy tuần năm, tức là bảy lần bảy, cộng chung là bốn mươi chín năm: Ngày mồng mười tháng […]

07.30 Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm lẻ: Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37; Mt 13, 54-58

BÀI ĐỌC I:  Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37 “Các ngươi phải kể những ngày của Chúa là những ngày rất trọng thể và là ngày thánh”.

Trích sách Lêvi.

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Đây là những ngày lễ của Chúa mà các ngươi phải mừng lễ trong thời gian của […]

07.29 Thánh Mátta Thứ Năm Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm lẻ: Xh 40, 14-19. 32-36; Ga 11, 19-2

BÀI ĐỌC I: Xh 40, 14-19. 32-36 (Hr 16-21. 34-38) “Một đám mây che phủ nhà xếp chứng từ, và vinh quang của Chúa tràn ngập nhà xếp”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê thi hành tất cả những điều Chúa đã truyền dạy. Vậy ngày mùng một tháng […]

07.28 Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm lẻ: Xh 34, 29-35; Mt 13, 44-46

BÀI ĐỌC I:     Xh 34, 29-35 “Thấy mặt ông Môsê, họ sợ không dám đến gần“.

Trích sách Xuất Hành.

Khi ông Môsê từ trên núi Sinai đi xuống, ông mang hai bia đá chứng từ; và ông không biết do sự đàm đạo với Chúa, mặt ông sáng láng rực rỡ. Nhưng […]

07.27 Thứ Ba Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm: Xh 33, 7-11; 34, 5b-9. 28; Mt 13, 36-43

BÀI ĐỌC I: Xh 33, 7-11; 34, 5b-9. 28 “Chúa đối diện nói chuyện với Môsê”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê hạ nhà xếp, đem dựng ra một khoảng ở ngoài trại, và đặt tên là “nhà xếp giao ước”. Ai trong dân có điều gì muốn hỏi, […]

07.26 Thứ Hai Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm lẻ: Xh 32, 15-24. 30-34; Mt 13, 31-35

BÀI ĐỌC I: Xh 32, 15-24. 30-34 “Dân này đã phạm tội nặng nề, và họ đúc bò vàng”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê từ trên núi trở xuống, Tay cầm bia đá có khắc chữ cả hai mặt; và đó là công trình của Thiên Chúa tác […]

07.26 Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Mẹ Maria: Hc 44, 1. 10-15; Mt 13, 16-17

BÀI ĐỌC I: Hc 44, 1. 10-15 “Miêu duệ họ tồn tại đến muôn đời”.

Trích sách Huấn Ca.

Chúng ta hãy ca tụng những vĩ nhân và các tổ phụ chúng ta qua các thời đại. Có những người nhân hậu, mà việc thiện của họ không bao giờ bị lãng […]