Thông Báo

Chứng Nhân

21/1 Thứ Ba Lễ Thánh Inê, trinh nữ tử đạo: 1 Sm 16,1-13; Mc 2,23-28

Mc 2, 23-28 Luật vị nhân sinh

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: “Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?”

Người trả […]

01.20 Thứ Hai II TN A: 1Sm 15:16-23; Mc 2:18-22

Mc 2,18-22 Ăn chay hay ăn tiệc?

Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? “Đức Giê-su trả lời: […]

01.18 Chúa Nhật II TN A: Is 49:3-6; 1Cor 1:1-3; Ga 1:29-34

Ga 1, 29-34 Nên một với Ngài

Khi ấy, ông Gioan thấy Ðức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là Ðấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: ‘Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có […]

18/1 Thứ Bảy Tuần I TN: 1Sm :1-4,17-19,10:1; Mc 2:13-17

Mc 2,13-17 Nhiều người tội lỗi đồng bàn với Đức Giêsu

Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy […]

12.26.2019 Thứ Năm Thánh Tê-pha-nô, tử đạo tiên khởi, Lễ Kính: Cv 6: 8-20, 7:54-60; Mt 10:17-22

LỜI CHÚA: Mt 10:17-22 – «Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét»

17 “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.

18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua […]

12.22.2019 Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng Năm A; Is 7, 10-14; Rm 1, 1-7; Mt 1, 18-24

LỜI CHÚA: Mt 1, 18-24 – “Chúa Giêsu sinh ra bởi Ðức Maria, đính hôn với Thánh Giuse con vua Ðavít”.

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, […]

12.21.2019 Thứ Bảy Mùa Vọng III Dc 2, 8-14; Lc 1,39-45

LỜI CHÚA: Lc 1,39-45 – Hân hoan chờ Ðấng Thiên Sai

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng […]

12.20.2019 Thứ Sáu Mùa Vọng III: Is 7:10-14; Lc 1:26-38

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ […]

12.19.2019 Thứ Năm Mùa Vọng III: Tl 13:2-7,24-25; Lc 1:5:-25

Lạy Chúa, qua điềm lạ Ðức Trinh Nữ sinh con, Chúa đã tỏ cho trần gian thấy Vầng Hồng chiếu toả vinh quang Chúa là chính Ðức Giêsu Kitô, xin giúp chúng con biết họp mừng mầu nhiệm Giáng Sinh với một niềm kính tin toàn vẹn và một lòng yêu mến thẳm sâu. […]

12.18.2019 Thứ Tư Mùa Vọng III: Gr 24:5-8; Mt 1:18-24

LỜI CHÚA: Mt 1:18-24 Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.

19 Ông Giu-se, […]