Thông Báo

Chứng Nhân

08.23.2019 Thứ Tư Tuần XX, Năm C MTN; R 1, 1. 3-6. 14b-16. 22; Mt 22, 34-40

Bài Đọc I: “Bà Nôêmi cùng nàng dâu người Moab là bà Ruth, từ nơi di cư trở về thành Bêlem”. R 1, 1. 3-6. 14b-16. 22

Khởi đầu sách truyện Bà Ruth.

Khi các quan án cầm quyền, thì dưới thời một quan án kia, trong xứ xảy ra nạn đói kém. Có một […]

08.22.2019 Lễ Ðức Maria Trinh Nữ Vương; Tl 11, 29-39a; Mt 22, 1-14.

Bài Ðọc I: “Hễ người nào ra khỏi cửa nhà trước hết, tôi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu”… Tl 11, 29-39a

Trích sách Thủ Lãnh…

Trong những ngày ấy, Thần Trí của Chúa ngự trên ông Giéphtê, ông liền đi quanh đất Galaad, Manassê, (rồi) Maspha (của) Galaad, và từ đó […]

08.21.2019 Thứ Tư Tuần XX, Năm C MTN; Tl 9, 6-15; Mt 20, 1-16a

Bài Đọc I: “Đang khi Chúa ngự trị giữa chúng tôi, các ngươi đã nói: “Xin cho một vua cai trị chúng tôi”.Tl 9, 6-15

Bài trích sách Thủ Lãnh.

Khi ấy, mọi người Sikem và tất cả các gia tộc thành Mêllô tụ họp lại, rồi kéo nhau đến gần cây sồi ở Sikem, […]

08.20.2019 Thứ Ba Tuần XX, Năm C MTN; Tl 6, 11-24a; Mt 19, 23-30

Bài Đọc I: “Hỡi Giêđêon, hãy đi giải thoát Israel: ngươi biết Ta thương xót ngươi”.Tl 6, 11-24a

Bài trích sách Thủ Lãnh.

Trong những ngày ấy, Thiên thần Chúa đến ngồi dưới gốc cây sồi ở đất Êphra, thuộc sở hữu của ông Gioas, tổ gia tộc Abiêzer. Khi ấy, Giêđêon, con trai của […]

08.19.2019 Thứ Hai Tuần XX, Năm C MTN; Tl 2, 11-19; Mt 19, 16-22

Bài Đọc I:  “Chúa khiến các quan án đứng ra, nhưng chúng không muốn nghe các ông”. Tl 2, 11-19

Bài trích sách Thủ Lãnh.

Trong những ngày ấy, con cái Israel làm điều gian ác trước mặt Chúa và phụng thờ các thần Baal. Chúng lìa bỏ Chúa là Thiên Chúa các tổ […]

08.18.2019 Chúa Nhật Tuần XX, Năm C MTN; Gr 38, 4-6. 8-10; Dt 12, 1-4; Lc 12, 49-53

Bài Ðọc I: “Ngài đã sinh ra tôi làm người bất thuận sống trên vũ trụ”. Gr 38, 4-6. 8-10 Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Trong những ngày ấy, các thủ lãnh tâu vua rằng: “Chúng tôi xin bệ hạ cho lệnh giết người này, vì nó cố ý nói những lời làm lũng […]

08.17.2019 Thứ Bảy Tuần XIX, Năm C MTN; Gs 24, 14-29; Mt 19, 13-15

Bài Đọc I: “Hôm nay các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn”.. Gs 24, 14-29

Bài trích sách ông Giosuê

Trong những ngày ấy, Giosuê nói với dân chúng rằng: “Giờ đây, các ngươi hãy kính sợ Chúa và tôn thờ Người với tâm hồn thiện hảo và chân thành. Hãy […]

08.16.2019 Thứ Sáu Tuần XIX, Năm C MTN; Gs 24, 1-13; Mt 19, 3-12

Bài Đọc I: “Ta đã đem tổ phụ các ngươi từ Mêsôpôtamia về, đã dẫn các ngươi ra khỏi Ai-cập, đã đem các ngươi vào đất nước”. Gs 24, 1-13

Bài trích sách ông Giosuê.

Trong những ngày ấy, Giosuê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Sikem, rồi gọi các kỳ […]

08.15.2019 Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời; Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab; 1 Cr 15, 20-26; Lc 1, 39-56

Bài Ðọc I: “Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng”.  Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Ðền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra. Và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: một người nữ mặc áo mặt trời, chân […]

08.14.2019 Thứ Tư Tuần XIX, Năm C MTN; Đnl 34, 1-12; Mt 18, 15-20

Bài Đọc I: “Môsê qua đời tại đó như Chúa đã truyền dạy, và không còn tiên tri nào như ông đứng lên nữa”. Đnl 34, 1-12

Bài trích sách Đệ Nhị Luật.

Trong những ngày ấy, ông Môsê từ đồng bằng Moab đi lên núi Nêbô, ngọn núi Phasga, ngay trước mặt thành […]