Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chứng nhân

Các nhân chứng đã thấy thị kiến ở buổi tĩnh tâm tại Lincoln, Nebraska 07/2013

Untitled Hiện nay Đức Mẹ vẫn còn khóc vì nhân loại, bạn có tin điều đó không? xin mời xem các nhân chứng đã thấy thị kiến ở buổi tĩnh tâm tại Lincoln, Nebraska 07/2013 vừa qua. Cảm tạ Chúa và Mẹ đến muôn ngàn đời. Amen!