Thông Báo

Chứng Nhân

LIÊN HỆ

TU HỘI TIỂU ĐỆ TIỂU MUỘI CHÚA THÁNH THẦN – LHS

(The Little Brothers & Sisters of the Holy Spirit)

 

Email tu hội: …………………. LHS272013@gmail.com                      
……………………………………………. danceinspirit2000@yahoo.com

Email quản trị website: … domanhtien@gmail.com

Facebook: ………………………….. https://www.facebook.com/mariathanhlinh.net/

Email quản trị Facebook: ….. stran40@yahoo.com

…………….……………………………… domanhtien@gmail.com

 

Tu Hội Tiểu Đệ Tiểu Muội Chúa Thánh Thần – LHS (The Little Brothers & Sisters of the Holy Spirit)