Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chứng nhân

Nhân chứng Youth Sacramento, CA 10/2012

Untitled Giới Trẻ cảm nghiệm gì khi tham dự buổi tĩnh tâm Thánh Linh? Chúa đã giải thoát gì cho các em? xin mời mọi người lắng nghe