Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chứng nhân

Nhân chứng của khoá tĩnh tâm Stockton, Cali 05/2013

Untitled Xin mời mọi người lắng nghe nhân chứng của khoá tĩnh tâm Stockton, Cali 05/2013 vừa qua. Cảm tạ muôn hồng ân Chúa ban cho giáo dân tham dự.