Thông Báo

Chứng Nhân

11.29 Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng Năm B * Is 63, 16b-17; 64, 1. 3b-8; 1 Cr 1, 3-9; Mc 13, 33-37

BÀI ĐỌC I: Is 63, 16b-17; 64, 1. 3b-8“Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Lạy Chúa, Chúa là Cha và là Đấng Cứu Chuộc chúng con: danh Chúa đã có từ muôn đời. Lạy Chúa, tại sao Chúa để chúng con đi […]

11.28 Thứ Bảy tuần 34 Mùa Thường Niên Năm A Kh 22, 1-7; Lc 21, 34-36

BÀI ĐỌC I:  Kh 22, 1-7 “Sẽ không còn đêm tối nữa, Thiên Chúa sẽ soi sáng cho họ”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Thiên thần Chúa chỉ cho tôi là Gioan, thấy sông nước hằng sống, sáng ngời như thuỷ tinh, từ toà Thiên Chúa và Con […]

11.27 Thứ Sáu tuần 34 Mùa Thường Niên Năm A Kh 20, 1-4. 11 – 21, 2; Lc 21, 29-33

BÀI ĐỌC I: Kh 20, 1-4. 11 – 21, 2 “Những người đã chết phải chịu phán xét theo các việc họ đã làm. Tôi đã thấy Giêrusalem mới từ trời xuống”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Tôi là Gioan đã thấy một thiên thần từ trời xuống, […]

11.26 Thứ Năm Tuần 34 Mùa Thường Niên Năm A * LỄ TẠ ƠN THIÊN CHÚA * Hc 50, 22-24; 1 Cr 1, 3-9; Lc 17, 11-19

BÀI ĐỌC I: Hc 50, 22-24 “Thiên Chúa đã thực thi những việc vĩ đại trên khắp địa cầu”.

Trích sách Huấn Ca.

Các ngươi hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa vũ trụ, Đấng đã thực thi những việc vĩ đại trên khắp địa cầu, đã làm cho đời sống chúng ta […]

11.28 Thứ Bảy tuần 34 Mùa Thường Niên Năm A * Kh 22, 1-7; Lc 21, 34-36

BÀI ĐỌC I: Kh 22, 1-7 “Sẽ không còn đêm tối nữa, Thiên Chúa sẽ soi sáng cho họ”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Thiên thần Chúa chỉ cho tôi là Gioan, thấy sông nước hằng sống, sáng ngời như thuỷ tinh, từ toà Thiên Chúa và Con […]

11.25 Thứ Tư tuần 34 Mùa Thường Niên Năm A * Kh 15, 1-4; Lc 21, 12-19

BÀI ĐỌC I:    Kh 15, 1-4 “Hãy xướng ca bài ca vãn Môsê và ca vãn Con Chiên”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Tôi là Gioan đã nhìn thấy điềm lạ vĩ đại và huyền diệu khác trên trời, là bảy thiên thần cai bảy tai ương sau hết, những […]

11.24 Thứ Ba tuần 34 Mùa Thường Niên Năm A * CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN * 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Lc 9,23-26

Bài đọc 1: 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29  Bà mẹ là người đáng khâm phục, vì bà can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa.

Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai.

Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi […]

11.24 Thứ Ba Tuần 34 Mùa Thường Niên Năm A * Kh 14, 14-19; Lc 21, 5-11

BÀI ĐỌC I: Kh 14, 14-19 “Đã đến giờ gặt, vì lúa gặt trên đất đã chín rồi”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Tôi là Gioan, tôi đã nhìn thấy có đám mây trắng: trên đám mây có ai ngồi giống như Con Người, đầu đội triều thiên bằng vàng […]

11.24 Thứ Ba tuần 34 Mùa Thường Niên Năm A * THÁNH ANRÊ TRẦN AN DŨNG-LẠC, LINH MỤC, VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO * Kn 3, 1-9 or1 Cr 1, 17-25; Mt 10, 17-22

(Ở Việt Nam mừng theo bậc Lễ kính)

BÀI ĐỌC I: Kn 3, 1-9 “Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con […]

11.23 Thứ Hai tuần 34 Mùa Thường Niên Năm A

BÀI ĐỌC I: Kh 14, 1-3, 4b-5“Tên của Đức Kitô và của Cha Người viết trên trán họ”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Tôi là Gioan, tôi ngắm nhìn: thì đây Con Chiên đứng trên núi Sion; cùng với Con Chiên, có một trăm bốn mươi tư ngàn […]