Thông Báo

Chứng Nhân

08.15 Thứ Bảy Tuần XIX MTN * ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI * Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab; 1 Cr 15, 20-26; Lc 1, 39-56

BÀI ĐỌC I: Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab“Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Đền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra. Và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: một người nữ mặc áo mặt trời, […]

08.14 Thứ Sáu Tuần XIX MTN * Ed 16, 1-15. 60. 63; Mt 19, 3-12

1 Ga 2:5 – “Ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa.”

BÀI ĐỌC I: Ed 16, 1-15. 60. 63“Ngươi tuyệt hảo nhờ sự huy hoàng Ta đã […]

08.13 Thứ Năm Tuần XIX MTN * Ed 12, 1-12; Mt 18, 21 – 19, 1

BÀI ĐỌC I: Ed 12, 1-12“Ngươi sẽ di cư giữa ban ngày trước mặt chúng”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, ngươi đang ở giữa dòng giống phản loạn, chúng có mắt để thấy mà không thấy, có tai để nghe mà không […]

08.12 Thứ Tư Tuần XIX MTN * Ed 9, 1-7; 10, 18-22; Mt 18, 15-20

BÀI ĐỌC I: Ed 9, 1-7; 10, 18-22“Hãy ghi chữ Thập trên trán những người rên rỉ khóc than các việc ghê tởm của thành Giêrusalem”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Chúa kêu lớn tiếng vào tai tôi rằng: “Những kẻ trừng phạt thành đã đến gần, mỗi người cầm trong tay […]

08.11 Thứ Ba Tuần XIX MTN * Thánh Clara, lễ nhớ * Ed 2, 8 – 3, 4; Mt 18, 1-5. 10. 12-14

BÀI ĐỌC I: Ed 2, 8 – 3, 4“Người ban cho tôi cuốn sách ấy làm lương thực: nó trở nên ngọt ngào như mật trong miệng tôi”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Chúa phán như thế này: “Phần ngươi, hỡi con người, hãy nghe các lời Ta sẽ phán cùng ngươi; ngươi chớ […]

08.10 Thứ Hai Tuần XIX MTN – THÁNH LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO 2 Cr 9, 6-10; Ga 12, 24-26

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 9, 6-10 “Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, ai gieo ít thì gặt ít; ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho theo như lòng đã định, […]

08.09 Chúa Nhật Tuần XIX – 1 V 19, 9a. 11-13a; Rm 9, 1-5; Mt 14, 22-33

BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 9a. 11-13a “Ngươi hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang… Có lời Chúa phán cùng ông rằng: “Hãy ra […]

08.08 Thứ Bảy XVIII MTN – Kb 1, 12 – 2, 4; Mt 17, 14-19 (Hl 14-20)

BÀI ĐỌC I: Kb 1, 12 – 2, 4“Người công chính sống được nhờ trung tín”.

Trích sách Tiên tri Khabacúc.

Chớ thì ngàn xưa Chúa chẳng phải là Thiên Chúa, Chúa của tôi, là Đấng Thánh của tôi? Vậy là chúng tôi không sao chết được. Lạy Chúa, Chúa đã đặt […]

08.06 Thứ Sáu XVIII MTN * Nk 2:1-3,3:1-3,6-7; Mt 16:24-28

BÀI ĐỌC I: Nk 1, 15; 2, 2; 3, 1-3. 6-7 “Khốn cho thành khát máu”.

Kìa xem, trên núi có người đưa tin mừng chạy đến. Hỡi Giuđa, hãy mừng các ngày lễ trọng của ngươi, hãy thi hành lời ngươi khấn nguyện. Vì Bêlial từ nay sẽ không còn đi qua đất […]

08.06 Thứ Năm Tuần XVIII MTN * CHÚA GIÊSU HIỂN DUNG Đn 7:9-10,13-14; Hoặc 2 Pr 1:16-19; Mt 17:1-9

BÀI ĐỌC I: Đn 7, 9-10. 13-14 “Áo Người trắng như tuyết”.

Trích sách Tiên tri Đaniel.

Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai toà xong, và một vị Bô Lão ngự trên ngai: áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người như những ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. […]