Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

01.30.2019 Thứ Tư III TN-C: Dt 10:11-18; Mc 4:1-20

LỜI CHÚA: Mc 4:1-20 Đức Giêsu dùng dụ ngôn để dạy dỗ dân chúng

፨ 1 Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ.

፨ 2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ:

፨ 3 “Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống.

፨ 4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.

፨ 5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu;

፨ 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.

፨ 7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả.

፨ 8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm.”

፨ 9 Rồi Người nói: “Ai có tai nghe thì nghe! “

፨ 10 Khi còn một mình Đức Giê-su, những người thân cận cùng với Nhóm Mười Hai mới hỏi Người về các dụ ngôn.

፨ 11 Người nói với các ông: “Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn,

፨ 12 để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ.”

፨ 13 Người còn nói với các ông: “Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn?

፨ 14 Người gieo giống đây là người gieo lời.

፨ 15 Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi họ.16 Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận,

፨ 17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời; sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay.

፨ 18 Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai: đó là những kẻ đã nghe lời,

፨ 19 nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì.

፨ 20 Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm.”

NHẠC SĨ THÁNH THẦN-LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀY30/1/19 Thứ Tư III TN-C: Dt 10:11-18;Mc 4:1-20

Posted by Minh Bui on Tuesday, January 29, 2019

Lạy Chúa Giêsu, tin vào lời Chúa là con đường dẫn tới sự khôn ngoan và suy nghĩ về kế hoạch thần linh của Chúa là lớn lên trong sự thật. Xin mở mắt chúng con trước những việc Chúa làm và mở tai chúng con trước tiếng gọi của Chúa, để chúng con có thể hiểu biết ý Chúa dành cho cuộc đời chúng con và sống phù hợp với nó.

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh