Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

03.13.2019 Thứ Tư Tuần I Mùa Chay, Năm C – Gn 3, 1-10; Lc 11, 29-32

LỜI CHÚA: Lc 11, 29-32 “Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”.

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.

Posted by Minh Bui on Tuesday, March 12, 2019

Lạy Chúa, xin cho chúng con tâm sáng lòng ngay, đơn sơ như trẻ nhỏ, để chúng con dễ thấm Lời Chúa, luôn biết tín thác vào Chúa, không kiêu căng tự mãn, hầu chúng con nhận ra sai trái cần sửa chữa, xứng đáng đón ngày Chúa Quang lâm trong an bình, thảnh thơi. Nhiều người trong chúng con vẫn còn vô tri bát ngộ trước những dấu chỉ và những cảnh bảo cuối thời đang xảy ra. Xin cho họ, qua dấu chỉ thời đại, nhận ra ý Chúa, ăn năn sám hối. Xin Chúa nhận lời chúng con.

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh