Thông Báo

Chứng Nhân

06.11.2019 Thứ Ba Tuần X – Mùa Thường Niên: Cv 11:21b-26; Mc 10: 7-13

Thánh Barnaba Tông Đồ, Lễ NhớNgài được tôn kính là tông đồ trong Kinh Thánh và trong Giáo Hội. Mặc dù ngài không thuộc Nhóm Mười Hai, ngài vẫn được gọi là tông đồ (cùng với Thánh Phaolô) trong Cv 14:14 – hai tông đồ Banaba và Phaolô. Vả lại, trước đó chính Chúa […]

06.10.2019 Thứ Hai Tuần X – Mùa Thường Niên: 2 Cor 1:1-7; Mt 5:1-12

Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh – Lễ nhớ

Lạy Cha trên trời, Cha ban cho chúng con ơn sủng dồi dào, lòng thương xót, ơn tha thứ ngang qua Con của Cha là Chúa Giêsu Kitô. Xin giúp con sống cuộc đời tràn đầy ơn sủng như Mẹ Maria đã sống qua […]

06.08.2019 Thứ Bảy Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C: Cv 28, 16-20. 30-31; Ga 21, 20-25

Bài Ðọc I: Cv 28, 16-20. 30-31 “Ngài ở lại Rôma, rao giảng nước Thiên Chúa”.

LỜI CHÚA: Ga 21, 20-25 “Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra”.

Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát […]

06.07.2019 Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C: Cv 25, 13-21; Ga 21, 15-19

Bài Ðọc I: Cv 25, 13-21 “Ðức Giêsu đã chết mà Phaolô quả quyết là vẫn sống”.

LỜI CHÚA: Ga 21.15-19 “Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy”

Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô […]

06.06.2019 Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C: Cv 22:30,23:6-11; Ga 17:20-26

Bài Ðọc I: Cv 22, 30; 23, 6-11 “Con phải làm chứng về Ta tại Rôma”.

LỜI CHÚA: Ga 17, 20-26 “Xin cho chúng con nên một”.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ […]

06.05.2019 Thứ Tư Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C: Cv 20:28-38; Ga 17:11b-19

Bài Ðọc I: Cv 20, 28-38 “Tôi xin ký thác các ông cho Thiên Chúa, Ðấng có quyền năng kiến tạo và ban cho các ông được dự phần gia nghiệp”.

Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận cuộc đời con, và làm cho nó nên hoàn toàn vui lòng Chúa. Xin thánh hóa con […]

06.04.2019 Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C: Cv 20, 17-27; Ga 17, 1-11a

Bài Ðọc I: Cv 20, 17-27 “Tôi đi cho hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa”.

Con xin tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con, những ơn con thấy được, và những ơn con không nhận là ơn. Con biết rằng con đã nhận được […]

06.03.2019 Thứ Hai Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C; Cv 19, 1-8; Ga 16, 29-33

Bài Ðọc I: Cv 19, 1-8 “Anh em tin mà đã nhận Thánh Thần chưa?”

LỜI CHÚA: Ga 16, 29-33 “Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.

Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Ðúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ […]

06.02.2019 Chúa Nhật VII Phục Sinh – Lễ Chúa Giê-su Lên Trời, Năm C: Tđcv 1, 1-11; Ep 1, 17-23; Lc 24, 46-53

Bài Ðọc I: Cv 1, 1-11″Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.

Bài Ðọc II: Ep 1, 17-23 “Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời”.

LỜI CHÚA: Lc 24, 46-53 “Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”.

Khi ấy, […]

06.01.2019 Thứ Bảy Tuần VI Mùa Phục Sinh: Cv 18, 23-28; Ga 16:23-28

Ðọc I: Cv 18, 23-28 “Apollô trưng Thánh Kinh để minh chứng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô”.

LỜI CHÚA: Ga 16, 23b-28 “Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì […]