Thông Báo

Chứng Nhân

09.24.2019 THỨ BA – Tuần XXV Thường Niên, Năm C. Esd 6, 7-8. 12b. 14-20; Lc 8, 19-21

BÀI ĐỌC I: Esd 6, 7-8. 12b. 14-20. “Họ hoàn tất việc xây cất nhà Chúa và mừng lễ Vượt Qua”..

Bài tích sách Esdra.

Trong những ngày ấy, (Vua Đariô viết thư cho các vị tư lệnh vùng ở bên kia sông Euphrate mà nói rằng:) “Hãy để cho vị thủ […]

09.23.2019 THỨ HAI, Tuần XXV Thường Niên, Năm C. Esd 1, 1-6; Lc 8, 16-18

BÀI ĐỌC I: Esd 1, 1-6. “Ai thuộc dân Chúa, hãy lên Giêrusalem và xây cất nhà Chúa”.

Khởi đầu sách Esdra.

Năm thứ nhất triều đại Kyrô vua nước Ba-tư, để ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi miệng Giêrêmia, Chúa giục lòng Kyrô vua nước Ba-tư, và ông truyền công […]

22/9/2019 CHÚA NHẬT – Tuần XXV Thường Niên, Năm C. Am 8, 4-7; 1 Tm 2, 1-8; Lc 16, 10-13

BÀI ĐỌC I: Am 8, 4-7. “Chống lại những kẻ lấy tiền mua người nghèo”

Trích sách Tiên tri Amos..

Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó, và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước. Các ngươi bảo: “Bao giờ qua tuần trăng mới […]

09.21.2019 THỨ BẢY – Tuần XXIX Thường Niên, Năm C. Ep 4, 1-7. 11-13; Mt 9, 9-13

BÀI ĐỌC I: Ep 4, 1-7. 11-13. “Chu toàn chức vụ, xây dựng thân thể Chúa Kitô”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô..

Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em […]

09.20.2019 Thứ Sáu XXIV TN C: 1Tm 6:2c-12; Lc 8:1-3

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 6, 2c-12. “Phần con, hỡi con người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu…

Con thân mến, con hãy giảng dạy và khuyên nhủ những điều này. Nếu ai giảng dạy điều chi […]

09.19.2019 Thứ Năm XXIV TN C: 1Tm 4:12-16; Lc 7:36-50

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 4, 12-16. “Con hãy thận trọng giữ mình và giữ lấy giáo lý: như thế con sẽ cứu lấy chính mình con và những kẻ nghe lời con”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Con thân mến, chớ có ai khinh dể […]

09.18.2019 Thứ Tư XXIV TN C: 1Tm 3:14-16; Lc 7:31-35

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 3, 14-16 “Thật lớn lao thay mầu nhiệm của tình thương”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Con thân mến, cha viết cho con những điều này, cha hy vọng ngày gần đây sẽ đến gặp con. Nhưng nếu cha còn trì […]

09.17.2019 Thứ Ba XXIV TN C: 1Tm 3:1-13; Lc 7:7-17

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 3, 1-13. “Vị chủ tịch giáo đoàn phải là người không ai trách cứ được: các vị phụ tá cũng vậy, phải nắm giữ mầu nhiệm đức tin trong lương tâm trong sạch”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Đây là lời […]

09.14.2019 Thứ Bảy – Tuần XXIII Mùa Thường Niên Lễ Suy Tôn Thánh Giá

BÀI ĐỌC I: Ds 21, 4-9 “Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”.

Trích sách Dân số.

Trong những ngày ấy, dân chúng đi đường và mệt nhọc, nên nản chí, họ kêu trách Chúa và Môsê rằng: “Tại sao các người dẫn chúng tôi […]

09.13.2019 Thứ Sáu XXIII TN C: 1Tm 1:1-2,12-14; Lc 6:39-42

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 1, 1-2. 12-14. “Trước kia cha là kẻ nói phạm thượng, nhưng cha đã được Thiên Chúa thương xót”…

Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timôthêu…

Phaolô, Tông đồ của Đức Giêsu Kitô theo mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng Cứu […]