Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chứng nhân

Tha Thứ – Hòa Giải – Lincoln, NE 07/2013

Untitled “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.”  Thư Côrintô 1 – Chương (13:4-7)