Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

01.20 Thứ Hai II TN A: 1Sm 15:16-23; Mc 2:18-22

Mc 2,18-22 Ăn chay hay ăn tiệc?

Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? “Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được.

Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!”

NHẠC SĨ THÁNH THẦN-LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀYThứ Hai II TN A: 1Sm 15:16-23; Mc 2:18-22

Posted by Minh Bui on Sunday, January 19, 2020

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin lấp đầy lòng con Thánh Thần của Chúa để con có thể lớn lên trong sự hiểu biết về tình yêu và chân lý cao cả của Chúa. Xin giúp con tìm kiếm Chúa một cách tha thiết trong cầu nguyện và chay tịnh để con có thể từ bỏ tội lỗi và sự phóng túng và thay đổi đời sống con để phù hợp với ý Chúa. Ước gì con luôn luôn tìm được niềm vui trong sự hiểu biết, yêu mến, và phụng sự Chúa.

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh