Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

Thơ về Lửa Thánh Thần

Lưỡi Lửa hình trái tim
Từ trời cao đáp xuống
Tỏa ánh sáng, hơi nóng
Tăng lực các Tông Đồ
Muôn lạy Chúa Thánh Thần
Là Thần khí Chân lý
Là Sức mạnh Công lý
Xin tác động chúng con
Xin ban ơn khôn ngoan
Xin ban ơn thông hiểu
Xin ban ơn lo liệu
Xin ban ơn thông minh
Muôn lạy Chúa Thánh Linh
Xin ban ơn sức mạnh
Xin ban ơn đạo hạnh
Kính sợ Chúa Ba Ngôi
Xin Ngài luôn chiếu soi
Lửa Thánh Thần Thiên Chúa
Để chúng con thành lửa
Lửa yêu đốt thế gian
Bóng tối đang ngập tràn
Nhân thế quên sự thật
Xin Linh Khí tiêu diệt
Những gì là gian tà