Thông Báo

Chứng Nhân

03.04.2019 Thứ Hai MTN – Năm C Tuần VIII; Hc 17, 20-28; Mc 10, 17-27

LỜI CHÚA: Mc 10, 17-27 “Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta”.

Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao […]