Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

Cầu nguyện: XIN

Âm thầm ngồi suy nghĩ

Lời Thánh Vịnh rạch ròi:

Lặng thinh trước mặt Chúa

Và chỉ đợi trông Người

Bạn chẳng nên giận dữ

Với bất kỳ một ai

Thành công hay xảo trá

Đó là chuyện của người!

 

Ôi, Tôn Danh Thiên Chúa

Vĩ đại và chí cao

Danh khả tôn khả uý

Danh thánh thiện dường bao!

 

Xin cho con biết Chúa

Xin cho con biết con

Xin Ngài là tất cả

Dù đời con vô duyên

TThuy NTran