Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

01.23 Thứ Tư II TN C: Dt 7:1-13,16-17; Mc 3:1-6

LỜI CHÚA: Mc 3:1-6 Ngày sa-bát, được phép làm điu lành hay điu d, cu mng người hay giết đi? 

1 Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay.

2 Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người.

3 Đức Giê-su bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra giữa đây! “

4 Rồi Người nói với họ: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi? ” Nhưng họ làm thinh.

5 Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra! ” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường.

6 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.

NHẠC SĨ THÁNH THẦN-LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀY23/1/19 Thứ Tư II TN C: Dt 7:1-13,16-17; Mc 3:1-6Tại Làng Kanguele, Bờ Biển Ngà

Posted by Minh Bui on Wednesday, January 23, 2019

Xin cho mọi hành vi trong đời sống đức tin của chúng con luôn là lời ca tụng Thiên Chúa; xin cho chúng con được thánh hóa để trở nên Tin Mừng của Chúa; xin cho chúng con được liên kết với nhau, chia sẻ tình thương mà làm cho gia đình con cái Chúa ngày một trở nên hiệp nhất trong sự tha thứ. Amen.

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh