Thông Báo

Chứng Nhân

10.09.2019 THỨ TƯ * Tuần XXVII Thường Niên, Năm C * Gn 4, 1-11; Lc 11, 1-4

BÀI ĐỌC I: Gn 4, 1-11. “Ngươi buồn bực vì dây dưa, chớ thì Ta không tha thứ cho Ninivê, một thành phố rộng lớn sao?”

Trích sách Tiên tri Giona.

Ông Giona buồn bực quá sức và giận dữ, ông cầu nguyện cùng Chúa rằng: “Lạy Chúa, chớ thì chẳng phải […]

09.27.2019 THỨ SÁU – Tuần XXV Thường Niên, Năm C. Kg 2, 1b-10 (Hr 1, 15b – 2, 9); Lc 9, 18-22.

BÀI ĐỌC I: Kg 2, 1b-10 (Hr 1, 15b – 2, 9). “Còn một ít lâu nữa, Ta sẽ làm cho đền thờ này đầy vinh quang”…

Trích sách Tiên tri Khác-gai…

Năm thứ hai triều đại vua Đariô, đến ngày hai mươi mốt tháng bảy, có lời Chúa dùng tiên tri […]

09.25.2019 THỨ TƯ -Tuần XXV Thường Niên, Năm C; Esd 9, 5-9; Lc 9, 1-6

BÀI ĐỌC I: Esd 9, 5-9. “Thiên Chúa không bỏ rơi chúng tôi trong cảnh nô lệ”.

Trích sách Esdra.

Tôi là Esdra, khi dâng lễ tế ban chiều, tôi vùng dậy khỏi cơn âu sầu, áo trong áo ngoài đều rách hết, tôi quỳ gối xuống, giơ tay lên Chúa là […]

09.26.2019 THỨ NĂM – Tuần XXV Thường Niên, Năm C. Kg 1, 1-8; Lc 9, 7-9

BÀI ĐỌC I: Kg 1, 1-8. “Các ngươi hãy xây cất đền thờ và như thế sẽ đẹp lòng Ta”.

Khởi đầu sách Tiên tri Khác-gai…

Ngày mồng một tháng sáu năm thứ hai triều đại vua Đariô, có lời Chúa sai tiên tri Khác-gai đến nói với Giorôbabel, con trai ông […]

09.24.2019 THỨ BA – Tuần XXV Thường Niên, Năm C. Esd 6, 7-8. 12b. 14-20; Lc 8, 19-21

BÀI ĐỌC I: Esd 6, 7-8. 12b. 14-20. “Họ hoàn tất việc xây cất nhà Chúa và mừng lễ Vượt Qua”..

Bài tích sách Esdra.

Trong những ngày ấy, (Vua Đariô viết thư cho các vị tư lệnh vùng ở bên kia sông Euphrate mà nói rằng:) “Hãy để cho vị thủ […]

09.23.2019 THỨ HAI, Tuần XXV Thường Niên, Năm C. Esd 1, 1-6; Lc 8, 16-18

BÀI ĐỌC I: Esd 1, 1-6. “Ai thuộc dân Chúa, hãy lên Giêrusalem và xây cất nhà Chúa”.

Khởi đầu sách Esdra.

Năm thứ nhất triều đại Kyrô vua nước Ba-tư, để ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi miệng Giêrêmia, Chúa giục lòng Kyrô vua nước Ba-tư, và ông truyền công […]

22/9/2019 CHÚA NHẬT – Tuần XXV Thường Niên, Năm C. Am 8, 4-7; 1 Tm 2, 1-8; Lc 16, 10-13

BÀI ĐỌC I: Am 8, 4-7. “Chống lại những kẻ lấy tiền mua người nghèo”

Trích sách Tiên tri Amos..

Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó, và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước. Các ngươi bảo: “Bao giờ qua tuần trăng mới […]

09.21.2019 THỨ BẢY – Tuần XXIX Thường Niên, Năm C. Ep 4, 1-7. 11-13; Mt 9, 9-13

BÀI ĐỌC I: Ep 4, 1-7. 11-13. “Chu toàn chức vụ, xây dựng thân thể Chúa Kitô”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô..

Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em […]

09.20.2019 Thứ Sáu XXIV TN C: 1Tm 6:2c-12; Lc 8:1-3

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 6, 2c-12. “Phần con, hỡi con người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu…

Con thân mến, con hãy giảng dạy và khuyên nhủ những điều này. Nếu ai giảng dạy điều chi […]

09.19.2019 Thứ Năm XXIV TN C: 1Tm 4:12-16; Lc 7:36-50

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 4, 12-16. “Con hãy thận trọng giữ mình và giữ lấy giáo lý: như thế con sẽ cứu lấy chính mình con và những kẻ nghe lời con”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Con thân mến, chớ có ai khinh dể […]