Thông Báo

Chứng Nhân

09.20 Chúa Nhật Tuần XXV MTN * Is 55, 6-9; Pl 1, 20c-24. 27a; Mt 20, 1-16a

BÀI ĐỌC I: Is 55, 6-9“Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương, hãy bỏ những tư […]