Thông Báo

Chứng Nhân

01.13 Thứ Tư tuần 1 Thường niên: Dt 2, 14-18; Mc 1, 29-39

BÀI ĐỌC I: Dt 2, 14-18“Người phải nên giống anh em mình mọi đàng”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Vì các con trẻ cùng chung thân phận máu thịt, chính Chúa Giêsu cũng giống như chúng, cũng thông phần điều đó, để nhờ cái chết của Người, mà Người huỷ diệt […]