Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

05.26.2019 Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh, Năm C: Cv 16:1-2,22-29; Kh 21:10-14,22-23; Ga 14:23-29

Bài Ðọc I: Cv 15, 1-2. 22-29 “Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp”.

Bài Ðọc II: Kh 21, 10-14. 22-23 “Người chỉ cho tôi thấy thành thánh do Thiên Chúa từ trời gởi xuống”.

LỜI CHÚA: Ga 14, 23-29 “Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin”.

Posted by Minh Bui on Saturday, May 25, 2019

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trong tình yêu Chúa đã dựng nên con và Chúa đã lôi kéo con đến với Chúa. Chớ gì con không bao giờ rời mắt khỏi Chúa, biết trung thành thực thi giáo huấn của Chúa vì tình yêu mến chứ không phải do sợ hãi bó buộc, cũng không quên tình yêu và lòng trung tín kiên vững của Chúa. Và chớ gì con sống với lời Chúa hằng ngày và dâng Chúa lời ca ngợi trong cung lòng của con, xin ban Thánh Thần đến dạy dỗ chúng con, để chúng con biết yêu Chúa một cách chân tình. Chúa là tất cả của con! Amen.

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh