Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

07.10 * Thứ Ba XIV TN-B: Hs 8:4-7, 11-13; Mt 9:32-38

Suy Niệm: Đức Giê-su đang đợi chờ bạn?

Trong Phúc Âm hôm nay, Đức Giê-su giải thoát một người bị quỷ câm nhập. Dân chúng thì kinh ngạc, nhưng nhóm kinh sư thì nói: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.”

  

Tôi thấy rằng dù ai nghĩ về Đức Giê-su như thế nào, thì Đức Giê-su không bận tâm và để điều đó làm dừng bước chân của Ngài. Đức Giê-su vẫn hăng say tiếp tục “đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.”

Rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa lành bệnh nhân là đôi chân, đôi cánh và đôi tay của người Ki-tô hữu. Đây chính là lệnh truyền của Đức Giê-su. Ơn gọi của người Ki-tô hữu là truyền giáo. Thánh Phao-lô nói: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Đức Ki-tô.” (1Cor. 9:16). Vậy, chúng ta đã ra đi rao giảng Tin Mừng chưa hay chỉ là những người “Công Giáo ghế ngồi,” dậm chân tại chỗ, và cả đời mình chỉ biết giữ đạo nhưng chưa sống đạo và truyền đạo?

Rao giảng Tin Mừng là sống như Đức Ki-tô đã sống. Chúng ta phải luôn biết chạnh lòng thương xót đến những kẻ khốn cùng. “Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.”

  

Sau cùng, khi bước ra đi loan báo Tin Mừng, chúng ta phải được xức dầu và được sai đi bởi Chúa Thánh Thần. Chúa Giê-su nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

Việt Nam là đồng lúa chín vàng cho cánh đồng truyền giáo. Dân số Việt Nam bây giờ là khoảng 100 triệu dân, nhưng người Công Giáo khoảng 5.7 triệu. Vậy, 94 triệu dân Việt đang đợi nghe Tin Mừng Nước Trời. Trên thế giới bây giờ có 7.2 tỷ người, nhưng chỉ có 1.5 tỷ là người Ki-tô hữu (Công Giáo, Tin Lành và Chính Thống Giáo). Còn lại 5.7 tỷ người đang đợi chờ chúng ta đem Tin Mừng Đức Giê-su đến với họ.

Đức Giê-su truyền lệnh: “anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.” (Cv 1:8)

Đức Giê-su đã và đang mời gọi và sai chúng ta ra đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Vậy, Chúa Giê-su phải đời chờ chúng ta đến bao giờ?

Lm Phêrô Maria Bùi Công Minh