Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

02.23.2019 Thứ Bảy VI TN-C: Dt 11, 1-7; Mc 9, 2-13

LỜI CHÚA:  Mc 9, 2-13 “Rồi Người biến đổi hình dạng… Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh” .

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia cùng Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”.

Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: “Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?” Và các ông hỏi Người: “Tại sao các biệt phái và luật sĩ lại nói Êlia phải đến trước đã?” Người đáp: “Êlia phải đến trước để sửa lại mọi sự, và như có lời chép về Con Người rằng ‘Người phải chịu nhiều đau khổ và khinh bỉ’. Vậy Thầy bảo cho các con hay: Êlia đã đến rồi và chúng xử với người mặc ý chúng, như đã chép về người”. 

NHẠC SĨ THÁNH THẦN-LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀY23/2/19 Thứ Bảy: Dt 11:1-7; Mc 9:2-13

Posted by Minh Bui on Friday, February 22, 2019

Lạy Chúa, xưa các tông đồ chứng kiến tận mắt việc Chúa làm, được Chúa giải thích Lời dạy các ngài chưa hiểu, Chúa vẫn thấy chưa đủ, Chúa còn cho các ngài chứng kiến vẻ huy hoàng sáng láng để củng cố niềm tin của các ngài. Xin Chúa cũng luôn ban ơn soi sáng, sức mạnh tình yêu để niềm tin chúng con ngày càng được củng cố, để lời nói, việc làm của chúng con có tính thuyết phục người Chúa gửi đến cho chúng con.

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh