Thông Báo

Chứng Nhân

03.09.2019 Thứ Bảy, sau Lễ Tro – Is 58, 9b-14; Lc 5,27-32

LỜI CHÚA: Mt 9, 14-15 “Ta không đến kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.

Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền bỏ mọi sự […]