Thông Báo

Chứng Nhân

09.11 Thứ Sáu Tuần XXIII MTN * 1 Cr 9, 16-19. 22b-27; Lc 6, 39-42

BÀI ĐỌC I:     1 Cr 9, 16-19. 22b-27“Tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, nếu tôi rao giảng Tin Mừng, thì không phải […]