Thông Báo

Chứng Nhân

11.14 Thứ Bảy Tuần XXXII MTN * 3 Ga 5-8; Lc 18, 1-8

BÀI ĐỌC I: 3 Ga 5-8“Vậy chúng ta phải tiếp đãi những người như thế, để chúng ta cũng được cộng tác với những người hoạt động cho chân lý”.

Trích thư thứ ba của Thánh Gioan Tông đồ.

Ông Gai-ô thân mến, xin ông cứ trung tín làm những gì ông […]